เชียงใหม่แอ่วฟินม่วนใจ๋ใจ๋ 4D2N (BUS)

 เชียงใหม่แอ่วฟินม่วนใจ๋ใจ๋ 4D2N (BUS)
ราคา: 4,399 บาท
กำหนดการเดินทาง: ภาคเหนือ
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. กม. 25)
วันที่สอง ลาพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคา – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้าพุร้อนสันกาแพง – ถนนคน เดินวัวลาย
วันที่สาม เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์ – ถนนคนเดินท่าแพ
วันที่สี่ ตลาดวโรรส – พระธาตุลาปางหลวง – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง
06 – 09 พฤศจิกายน 2563
20 – 23 พฤศจิกายน 2563
04 – 07 ธันวาคม 2563

อัตราค่าบริการ 4,399.-