กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน - ปัว 4D2N (BUS)

 กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน - ปัว 4D2N (BUS)
ราคา: 4,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 อาเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร – วัดศรีพันต้น –
วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน
วันที่ 3 อาเภอเมืองน่าน – อาเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านลาดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้าน
ไทลื้อ - วัดภูเก็ต
วันที่ 4 วัดศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 4,999 บาท