เชียงใหม่ จ๋า ฮักเจ้าเน้อ... 4วัน 2คืน (VAN)

เชียงใหม่ จ๋า ฮักเจ้าเน้อ... 4วัน 2คืน (VAN)
ราคา: 4,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (จุดนัดพบ ปั๊ม บางจาก)
วันที่สอง ลาพูน – วัดพระธาตุหริภุญไชย - พระธาตุดอยคา – ร้านเอสเค เลเธอร์ – น้าพุร้อนสันกาแพง
วันที่สาม เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม – ม่อนแจ่ม SKY WALK – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระสิงห์-
ONE NIMMAN
วันที่สี่ ตลาดวโรรส – พระธาตุลาปางหลวง – กรุงเทพฯ


วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ  
4,999  บาท