เชียงใหม่-แม่กำปอง ม่วนเเต๊ๆ..แอ่วกันเต๊อะ 3วัน2คืน

เชียงใหม่-แม่กำปอง ม่วนเเต๊ๆ..แอ่วกันเต๊อะ 3วัน2คืน
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยค้า – วัดต้นเกว๋น – น้าพุร้อน
สันก้าแพง – ศูนย์อุตสาหกรรมท้าบ่อสร้างสันก้าแพง
วันที่สอง วัดพระธาตุดอยสุเทพ - แม่ก้าปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ – THE GIANT CHIANGMAI –
ONE NIMMAN
วันที่สาม วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง – แวะซื้อของฝาก – ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ  
5,999 บาท