แอ่วเหนือม่วนใจ๋ 5 จังหวัด 4วัน 3คืน

แอ่วเหนือม่วนใจ๋ 5 จังหวัด 4วัน 3คืน
ราคา: 7,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – จังหวัดล้าปาง – วัดพระธาตุล้าปางหลวง –
จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน
วันที่สอง วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดศรีมงคล – ร้านล้าดวนผ้าทอ –
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต
วันที่สาม ถนนสาย 1148 ภูลังกา – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ – ผาช้างน้อย – วัดนันตาราม – เชียงใหม่ –
กาดหน้า มช.
วันที่สี่ ห้วยตึงเฒ่า – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยค้า – CHOM CAFÉ – วัดพระสิงห์ – ONE
NIMMAN – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 
7,999  บาท