น่าน - ปัว รักเธอเสมอ 4วัน2คืน (VAN)

น่าน - ปัว รักเธอเสมอ 4วัน2คืน (VAN)
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย ปั๊มน้ามัน บางจาก
วันที่สอง อ้าเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร – วัดศรีพันต้น– วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน
วันที่สาม อ้าเภอเมืองน่าน – อ้าเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านล้าดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
วันที่ 4 วัดศรีมงคล – พระบรมธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย –กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 
5,999  บาท