เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน 2คืน (VAN)

เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน 2คืน (VAN)
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - PINO LATTE RESORT & CAFE- พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
วันที่ 2 จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล้าปลี - วัดป่าภูทับเบิก - เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื อของฝาก - กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท