เลทส์โก เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน 2คืน (VAN)

เลทส์โก เพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน 2คืน (VAN)
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - PINO LATTE RESORT & CAFÉ- พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก
วันที่ 2 จุดชมวิวภูทับเบิก - เลย - จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก -ถนนคนเดินเชียงคาน
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื อของฝาก - กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท