เสริมโชค หนุนทรัพย์ สุขใจ อุดร-หนองคาย 3วัน 2คืน

เสริมโชค หนุนทรัพย์ สุขใจ อุดร-หนองคาย 3วัน 2คืน
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานี – วัดป่าภูก๎อน – หนองคาย – วัดผาตากเสือชม SKY WALK
วันที่ 2 หนองคาย – หลวงพํอพระใส วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก๎วกูํ – ตลาดทำเสด็จ – อุดรธานี – วัดพระธาตุบังพวน –หนองประจักษ์ – UD TOWN
วันที่ 3 อุดรธานี – วัดศิริสุทโธ หรือ วัดค้าชะโนด – หัตถ์ศิลป์ถิ่นอีสาน หมูํบ๎านนาขำ – ทำอากาศยานนานาชาติอุดรธานี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท