กระบี่ ทะเลแหวก 4 เกาะ 3วัน2คืน

กระบี่ ทะเลแหวก 4 เกาะ 3วัน2คืน
ราคา: 5,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติกระบี่ - สระมรกต – น้าตกร้อน – ลานปูด้า
วันที่ 2 ด้าน้า 4 เกาะชม ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ – หาดถ้าพระนาง
วันที่ 3 แวะซื้อของฝาก – วัดถ้าเสื้อ – ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
อัตราค่าบริการ 5,999 บาท