สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4วัน 2คืน (VAN)

สุราษฎร์ธานี ทัวร์สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4วัน 2คืน (VAN)
ราคา: 8,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 สุราษฎรขธานี – ท่าเรือดอนสัก – ขึ้นเรือซีทรานสขเฟอรขรี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้าตกหน้าเมือง – หาดเฉวง
วันที่ 3 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า
วันที่ 4 สมุย – ท่าเรือหน้าทอน – ขึ้นเรือซีทรานสขเฟอรขรี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก – วัดเจดียข – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564
อัตราค่าบริการ 8,999 บาท